Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. Wykonywanie działalności zarządcy nieruchomości wymaga zarejestrowania biznesu, we właściwym dla formy przedsiębiorstwa rejestrze (KRS lub CEDIG). Ponadto, ustawa o gospodarce nieruchomościami, nakłada obowiązek wykupienia OC. Warto podkreślić, że już nie funkcjonuje obowiązek posiadania licencji do wykonywania tego typu działalności. Na czym zatem polega ten biznes?

Dbałość o nieruchomość.

Zarządzanie nieruchomością według prawa polega na zapewnieniu: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej; bieżącego administrowania nieruchomością; utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; uzasadnionemu inwestowaniu w nieruchomość. W rzeczywistości jest to obowiązek dokonywania drobnych napraw, zapobieganie skutkom jej normalnego zużycia lub powstałych awarii oraz dbałość o otoczenie budynku. Zarządca odpowiada też za rozliczanie przychodów od użytkowników lokali oraz racjonalne ponoszenie kosztów. Ponadto, powstaje konieczność rozwikłania bieżących spraw oraz windykacja należności. Do tego, do obowiązków zarządcy należy współpraca z organami publicznymi w sprawie zarządzanej nieruchomości oraz jej użytkowników.

Oddanie nieruchomości w zarządzanie.

Czynność taka może być podjęta przez właściciela, wspólnotę mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Obowiązkowym załącznikiem do umowy jest polisa OC, która stanowi warunek wykonywania funkcji zarządcy nieruchomości. Powierzenie zarządzania nieruchomością przedsiębiorcy ma wiele zalet. Należy zwrócić uwagę, że taka czynności może być też dokonana przez indywidualnego właściciela. Jest to ciekawa opcja na pozbycie się odpowiedzialności prawnej, za dopełnienie wszystkich wymagań prawa, o których właściciel domu jednorodzinnego może nie mieć nawet pojęcia. Chodzi tutaj o zawiłe przepisy prawa budowlanego związane z utrzymaniem budowli, czy nawet proste obowiązki prowadzenia książki budynku. Powierzenie umową funkcji zarządcy, zwalnia właściciela z takich obciążeń. Okazanie przed organem nadzoru budowlanego ważnej umowy o zarządzanie nieruchomością, skutkuje obciążeniem wszelkimi niedociągnięciami tego przedsiębiorcę. Z oczywistych względów zarządzania nieruchomościami przez profesjonalistów, to jedyne rozsądne rozwiązania dla wspólnot mieszkaniowych. Działania na własną rękę mieszkańców bloku wielorodzinnego, przy takim poziomie zawiłości prawa, musi zakończyć się niepowodzeniem.